top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1-                 voorwerp
Door de ondertekening van deze overeenkomst belast de klant de dienstverlener, die dit aanvaardt, met advies verlening inzake management, communicatie, marketing, financiële rapportering, analyse,… conform de offerte van de dienstverlener. De dienstverlener kan geen rechtshandelingen stellen voor de klant tenzij uitzonderlijk mandaat.

 
Artikel 2-                contract
De algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven worden aanvaardt door de klant. Men verklaart bovendien hier kennis van te hebben genomen. Afwijkende en aanvullende bepalingen zijn slechts geldig voor zover de KMO-architect ze schriftelijk heeft aanvaard en ze de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden laten bestaan.
 
Artikel 3-                 duur en beëindiging
Deze overeenkomst is onbeperkt in duurtijd o.b.v. de opdracht en/of offerte. De klant kan steeds de samenwerking beëindigen zonder recuperatie van betaalde vergoedingen en provisies. Er is een opzegvergoeding van 200 EUR excl. BTW voor het administratief afsluiten van de samenwerking.
Eventuele openstaande facturen en vergoedingen zijn nog steeds verschuldigd door de klant aan de dienstverlener.
De dienstverlener kan de samenwerking eenzijdig beëindigen zonder opzeg vergoeding. Indien er met voorschotten werd gewerkt kan de opzeg door de dienstverlener gebeuren mits het terugbetalen van de betaalde provisies en facturen te verminderen met de gepresteerde tijd aan uurtarief van toepassing op de offerte. 
De opzeg dient aangetekend te gebeuren en gaat onmiddellijk in bij aflevering van de aangetekende zending.
 
Artikel 4-                 betaling
De facturen zijn onmiddellijk betaalbaar na ontvangt en zonder korting. Ze zijn onderworpen aan BTW. Elke gebeurlijke afwijking van deze voorwaarden brengt geen enkel novatie met zich mee.
Voor elke wijziging aan het contract heeft men het recht redelijke beheerskosten in rekening te brengen. De tarieven hiervoor zijn beschikbaar op aanvraag bij de KMO-architect.
 
Artikel 5-                 niet-betaling
Bij niet-betaling van de facturen zullen de conventionele interesten op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling lopen tegen de rentevoet die wordt vastgesteld bij bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bij toepassing van artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Indien het factuurbedrag bovendien niet werd betaald binnen de 15 dagen die volgen op een ingebrekestelling, wordt het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 15 % of ten minste met de forfaitaire schadevergoeding waarin artikel 6 van de voornoemde wet voorziet, met een minimum van 50 EUR, onverminderd de nalatigheidsintresten.
 
Artikel 6 -               uitvoering opdracht
De dienstverlener bepaalt vrij de middelen die worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht.
De dienstverlener bezorgt 3 verschillende data mogelijkheden indien men op locatie werkt. De klant dient binnen de week na aanbod te beslissen welke data hij verkiest om de locatie te kunnen vast leggen. Indien de klant in gebreke blijft kan de dienst verlener zelf een datum aanduiden zonder inspraak van de klant.
De dienstverlener heeft een adviserende, opleidende, informatieve en ontwikkelende rol op maat van de klant. De dienstverlener zal steevast voorstellen en niet uitvoeren tenzij anders overeengekomen.
De klant vrijwaart de dienstverlener van alle mogelijke schade die hij of zij kan opgelopen hebben omwille van de overeenkomst.
 
Artikel 7 -               tegenprestatie
De dienstverlener dient vergoed te worden volgens de offerte. De vergoeding dient op maandbasis betaald te worden. Eventuele voorschotfacturen zullen verrekend worden met het saldo.  
Extra werkuren van kmo-architect, rijtijd en werfuren in regie zullen bijkomend gefactureerd zoals vermeld op de offerte. Werkuren van medewerkers van de kmo-architecten, rijtijd en werfuren in regie zullen bijkomend gefactureerd worden conform de offerte. De onkosten bv. kilometers zullen aanvullend gefactureerd worden conform de Belgische fiscale regelgeving.
 
Artikel 8-                externe partijen
De facturatie van externe partijen gebeurt rechtstreeks met de klant, niet via de KMO-architect. Indien dit via de KMO-architect moet verlopen wordt dit doorgefactureerd met 15 % en met een minimum van 250 EUR excl. BTW voor de administratie, voorfinanciering, risico niet-betaling,… . De gebruikelijke betaalvoorwaarden zoals omschreven zijn verder van toepassing.
 
Artikel 9 –              niet concurrentiebeding en exclusiviteit
Het staat de dienstverlener vrij gelijkaardige activiteiten uit te voeren ten behoeve van derden.

Artikel 10 -             de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot kennis, knowhow, content, procedures en alle gerelateerde informatie behoren exclusief toe aan de KMO-Architect en/of uw vennootschap/bedrijf die een vergoeding betaalde voor de specifiek geleverde dienst, kennis, knowhow, content, procedure, intellectuele eigendom. Het is strikt verboden om deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KMO-Architect te misbruiken, te kopiëren, te verspreiden, of op enige andere wijze te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Elke inbreuk op deze bepaling wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van de KMO-Architect en kan leiden tot juridische stappen en schadevergoedingen.
De KMO-Architect behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen minstens 30 dagen voor de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden schriftelijk aan de klant worden meegedeeld. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft hij het recht om de overeenkomst binnen de 30 dagen na kennisgeving van de wijzigingen te beëindigen, zonder verdere verplichtingen.

 
Artikel 11 -             rechtbank
De rechtbanken te Gent worden belast indien er betwistingen zijn m.b.t. de samenwerking.

bottom of page